Điều khoản và Điều kiện Sử dụng chung cho

Feedbackstr

§ 1 Thông tin và phạm vi áp dụng chung

(1) Các Điều khoản và Điều kiện chung (gọi tắt là ĐKĐKC) này áp dụng cho  tất cả các hợp đồng được ký kết thông qua trang web Feedbackstr giữa Spectos GmbH, Theaterstraße 6, 01.067 Dresden (sau đây gọi tắt là Spectos) và khách hàng đăng ký sử dụng Feedbackstr (sau đây gọi chung là Người sử dụng, cả hai gọi chung là “các bên” hoặc “mỗi bên”). Những người tham gia cuộc khảo sát, khách hàng (tiềm năng), nhân viên hoặc các nhà cung cấp vv, của người dùng được chỉ định thông qua Feedbackstr sau đây được gọi là Người trả lời. Các ĐKĐKC áp dụng cho mọi đối tượng, bất kể người dùng là một người tiêu dùng, một doanh nghiệp hay một doanh nhân.

(2) Tất cả các thỏa thuận giữa người dùng và Spectos liên quan đến việc sử dụng được nêu một cách rõ ràng trong những ĐKĐKC này cũng như trong xác nhận đặt hàng và tờ khai chấp nhận dưới dạng văn bản bởi Spectos.

(3) Các phiên bản tương ứng của ĐKĐKC có hiệu lực tại thời điểm hợp đồng được ký kết sẽ được áp dụng.

(4) Spectos sẽ không chấp nhận bất kỳ ĐKĐKC dị bản nào của người dùng. Điều này áp dụng ngay cả khi Spectos không phản đối một cách rõ ràng khi ký kết hợp đồng.

 

§ 2 Đăng ký người dùng

(1) Việc đăng ký tài khoản là cần thiết cho việc sử dụng Feedbackstr. Khi có yêu cầu, một bản sao của thẻ căn cước của người sử dụng phải được gửi đến Spectos hoặc bản đăng ký pháp lý phải được sao lưu và làm bằng chứng cho việc đăng ký kinh doanh cũng như mã số thuế GTGT phải được cung cấp. Đối với việc đăng ký, mẫu đơn có sẵn trên trang web Feedbackstr phải được điền đầy đủ. Người dùng phải cam kết sẽ cung cấp tất cả các thông tin cần thiết và chính xác theo sự hiểu biết của mình và không được trình bày sai lệch. Khi đăng ký, người dùng chọn một mật khẩu cá nhân.

(2) Sau khi đăng ký, Spectos sẽ thiết lập một tài khoản Feedbackstr cho người dùng. Điều này sẽ cho phép người dùng sử dụng đầy đủ các dịch vụ của Spectos trong khuôn khổ phạm vi quy định trong phần (3) dưới đây. Chừng nào còn được thoả thuận trong hợp đồng, Spectos phải cung cấp cách thức để duy trì truy cập cho các tài khoản người dùng, nếu cần thiết, bao gồm cả quyền truy cập thay thế.

(3) Người dùng sẽ nhận được từ Spectos những thông tin truy cập cụ thể (tên người dùng + mật khẩu). Các dữ liệu truy cập phải được giữ bí mật và chỉ được cung cấp cho người được ủy quyền. Người dùng phải bảo vệ truy cập tài khoản Feedbackstr của mình khỏi những truy nhập không được phép. Nếu thông tin truy cập được biết bởi người không có phép hoặc người dùng phát hiện các truy cập không phép, Spectos phải được thông báo ngay lập tức.

(5) Trong trường hợp có sự thay đổi thông tin cá nhân của người dùng, người dùng có trách nhiệm cập nhật thông tin. Tất cả những thay đổi có thể được thực hiện trực tuyến sau khi đăng ký trên trang web Feedbackstr.

(6) Người dùng phải có biện pháp thích hợp và cập nhật để thiết lập bảo vệ chống lại virus, lừa đảo, và các mối nguy hại tương đương.

 

§ 3 Việc tuân thủ các điều khoản thống nhất

(1) Sau khi đăng ký, Spectos cấp cho người dùng các quyền sử dụng khác nhau được cung cấp bởi Feedbackstr trong phạm vi và mở rộng của của Thỏa thuận sử dụng. Người sử dụng cũng có thể tận dụng các dịch vụ Spectos khác (Dịch vụ bổ sung) và có thể mở rộng khả năng sử dụng. Các mức độ sử dụng cũng như bất kỳ dịch vụ bổ sung nào được cung cấp bởi Spectos được quy định bởi phạm vi của các dịch vụ được lựa chọn bởi người sử dụng và thoả thuận của Người sử dụng với Spectos.

(2) Người sử dụng trả khoản tiền đã thống nhất trong thỏa thuận; số tiền và các lần thanh toán được hiển thị trên trang web Feedbackstr. Người sử dụng trả khoản tiền được quy định trong các thỏa thuận nâng cao (ví dụ “Enterprise Feedback Management”) và bất kỳ dịch vụ bổ sung nào đã được thỏa thuận; số tiền và các lần thanh toán này được thực hiện dựa trên các dịch vụ cụ thể được tạo ra bởi Spectos. Việc thanh toán cần được thực hiện ngay lập tức và phải được thực hiện bằng cách sử dụng một trong các hệ thống thanh toán sẵn có của Spectos (hiện tại: Mastercard, Visa, American Express, hoá đơn trong các trường hợp thoả thuận hàng năm và các dịch vụ bổ sung).

 

§ 4 Sử dụng

(1) Người sử dụng phải cam kết sẽ chỉ sử dụng Feedbackstr cho mục đích riêng của nó. Người sử dụng không được quyền sử dụng Feedbackstr với mục đích thực hiện khảo sát cho các bên thứ ba. Feedbackstr không được thiết kế để thực hiện các dịch vụ cho nhiều bên hay để giám sát những dịch vụ đó. Người sử dụng do đó không có thẩm quyền để cung cấp dịch vụ này cho các bên khác hoặc cho phép các bên khác sử dụng Feedbackstr.

(2) Nội dung được đăng bởi người dùng hoặc truyền đi với mục đích đăng tải bên ngoài không được kiểm tra tính hợp pháp bởi Spectos. Người sử dụng có nghĩa vụ phải tự kiểm tra tính hợp pháp của nội dung đăng mình đăng tải (dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm nhạc, vv) và sử dụng hoặc chia sẻ nội dung chừng mực phù hợp với pháp luật hiện hành. Các thành viên phải đảm bảo rằng nội dung đó không xâm phạm các quyền của bên thứ ba – như bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền cá nhân khác; nội dung không được vi phạm những mối quan tâm về tôn giáo và văn hóa của người dùng khác và/ hoặc người dùng đầu cuối; không nói xấu/ bôi nhọ, sỉ nhục, lăng mạ, đe dọa, sử dụng lời lẽ tục tĩu, khiêu dâm, làm hỏng trẻ em hay trong bất kỳ cách bất hợp pháp nào khác; hoặc vi phạm ranh giới của phép lịch sự. Người sử dụng phải cam kết không phân phối nội dung lẫn các công nghệ dựa trên các công nghệ của L. Ron Hubbard. Spectos có quyền xóa ngay lập tức mà không cần thông báo trước nội dung nào vi phạm các quy định của các ĐKĐKC.

(3) Người sử dụng phải cam kết sẽ kiềm chế không gửi thư rác thông qua Feedbackstr.

(4) Căn cứ vào phần 5 của Luật Telemedia Đức [TMG – Telemediengesetz], người dùng bắt buộc phải cung cấp các trang web khảo sát tương ứng với thông báo pháp lý của nó / từ chối trách nhiệm riêng. Spectos cung cấp các cơ sở kỹ thuật cho người dùng để thực hiện theo yêu cầu này. Trong mối quan hệ với Spectos, người dùng cam kết thực hiện đúng tất cả trách nhiệm pháp lý khác phát sinh từ việc thực hiện các cuộc điều tra trực tuyến/ bảng câu hỏi.

 

§ 5 Bảo trì, bảo dưỡng và độ khả dụng

(1) Trong  giới hạn các tiêu chí hợp lý về mặt kỹ thuật hay tính kinh tế, Spectos đảm bảo việc duy trì và quản lý các trang Internet mà Feedbackstr được tích hợp vào.

(2) Spectos cung cấp Feedbackstr cho người dùng trong phạm vi khả năng và sự phát triển của công nghệ. Spectos được ủy quyền để hạn chế việc sử dụng Feedbackstr trong các trường hợp bảo trì, quản lý hệ thống cũng như trang web của Feedbackstr.

 

§ 6 Hỗ trợ

(1) Spectos hỗ trợ người dùng trong suốt thời hạn của thỏa thuận sử dụng.

(2) Spectos sẽ xác định phương thức và phạm vi hỗ trợ – đặc biệt là phương thức hỗ trợ và thời gian phản hồi – theo thông số kỹ thuật và phạm vi của các thoả thuận dịch vụ, và cũng như với sự thận trọng hợp lý.

 

§ 7 Bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi

Sau khi đã thông báo trước một thời hạn hợp lý, Spectos có quyền thay đổi thiết kế hoặc cấu trúc kỹ thuật của Feedbackstr bất cứ lúc nào, đặc biệt là trong trường hợp thêm hoặc loại bỏ một số chức năng. Spectos cũng có quyền quy định hoặc thay đổi một số các yêu cầu đối với người dùng. Trong khi thực hiện, Spectos sẽ ưu tiên các quyền lợi của người dùng lên trước nhất.

 

§ 8 Tích hợp hệ thống và sự gián đoạn của website

(1) Liên quan đến việc sử dụng trang web, người dùng không được sử dụng bất kỳ cơ chế, phần mềm hoặc các đoạn mã khác có thể xung đột với các chức năng của toàn bộ trang web Spectos. Người dùng không được phép ngăn chặn, ghi đè lên hoặc sửa đổi nội dung được tạo ra bởi Spectos hoặc trong bất kỳ cách nào khác xung đột với Feedbackstr.

(2) Người sử dụng có thể không thực hiện các biện pháp đó có thể dẫn đến một lượng tải bất hợp lý hoặc quá nhiều vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

(3) Những nội dung được lưu trữ trên các trang web không thể được sao chép hoặc phân phối cũng không được sử dụng trong bất kỳ cách thức nào khác mà không được sự đồng ý trước của người có thẩm quyền. Điều này cũng áp dụng đối với việc sao chép bằng công nghệ tìm kiếm sử dụng “robot /crawler” hoặc các cơ chế tự động khác.

 

§ 9 Thương hiệu,  phân biệt nhãn hiệu và logo / Nghiên cứu thị trường

(1) Spectos có quyền sử dụng tên, tên thương hiệu, nhãn hiệu phân biệt và logo của Người dùng cho mục đích quảng cáo cho Feedbackstr, trừ khi Người dùng từ chối việc sử dụng này. Trong trường hợp này, các Bên sẽ nỗ lực để đi đến một thỏa thuận mà sẽ cho phép Spectos đặt tên cho người dùng như một bên tham khảo.

(2) Spectos được phép sử dụng thông tin người dùng ẩn danh trong việc chuẩn bị các số liệu thống kê và phân tích xu hướng cũng như đảm bảo chất lượng và nghiên cứu thị trường và chia sẻ cho bên thứ ba – bao gồm cả khách hàng quảng cáo – cho các mục đích khảo sát.

 

§ 10 Lưu trữ và sao lưu dữ liệu

Spectos không cung cấp hoạt động sao lưu dữ liệu cho các nội dung do người dùng đăng tải và các tin nhắn nhận được bởi người dùng. Các thành viên tự chịu trách nhiệm lưu trữ trên một phương tiện lưu trữ độc lập khỏi Spectos các thông tin có thể truy cập và / hoặc có thể phục hồi được trên trang web và được lưu trữ bởi Spectos và cần thiết cho mục đích của việc bảo quản bằng chứng, lưu trữ hồ sơ cũng như các hoạt động tương tự.

 

§ 11 Bảo vệ dữ liệu / quyền riêng tư

(1) Spectos lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng theo các quy định pháp luật hiện hành và các điều khoản trong hợp đồng. Các dữ liệu thu được từ người dùng (ví dụ, tên, địa chỉ, ngày sinh, địa chỉ email, số điện thoại) được thu thập độc quyền trong kết nối với người dùng và được xử lý và sử dụng bởi Spectos trong phạm vi nhu cầu xử lý, thực thi, sửa đổi hoặc chấm dứt hợp đồng. Người dùng có thể từ chối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc kết thúc quan hệ hợp đồng giữa các bên.

(2) Trong phạm vi các dịch vụ của Spectos liên quan đến các dịch vụ viễn thông, các quy định bổ sung sau đây áp dụng: để phát hiện, kiểm soát và loại bỏ nhiễu và lỗi trong các hệ thống viễn thông, Spectos cũng như các doanh nghiệp viễn thông có hợp tác có thẩm quyền thu thập, xử và sử dụng cơ dữ liệu cơ bản cũng như các dữ liệu về truy cập và kết nối của người dùng, ví dụ, mã số và nhận dạng điểm đến, điểm bắt đầu và kết thúc của kết nối bao gồm cả thời gian trong ngày, theo sự cần thiết đối với từng trường hợp. Trong các trường hợp, Spectos và các doanh nghiệp viễn thông có hợp tác của mình sẽ được hưởng các quyền như nhau nếu điều đó là cần thiết cho việc phát hiện cũng như phòng ngừa sử dụng trái phép dịch vụ của Spectos cũng như việc sử dụng trái phép các mạng và dịch vụ viễn thông.

(3) Theo các quy định bảo vệ dữ liệu theo luật định, việc thu thập và xử lý dữ liệu của người tham gia khảo sát chỉ được phép khi người đó đồng ý. Do đó Người dùng phải được sự cho phép của người trả lời có liên quan trước khi thu thập và xử lý dữ liệu của họ. Spectos sẽ tích hợp một chức năng để điều chỉnh điều đó trong Feedbackstr.

(4) Spectos thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của người trả lời riêng và theo yêu cầu của người dùng. Người sử dụng sẽ thực hiện trách nhiệm trong phạm vi ý nghĩa của mục 3, khoản 7 của Đạo luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức về phía người trả lời (các đối tượng dữ liệu trong phạm vi ý nghĩa của mục 3, khoản 1 của Luật Đức Bảo vệ dữ liệu liên bang / BDSG-Bundesdatenschutzgesetz). Các quy định sau đây tại mục 12 được áp dụng để xử lý các dữ liệu hợp đồng.

 

§ 12 Xử lý dữ liệu hợp đồng

(1) Spectos sẽ thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân cho người dùng chỉ trong phạm vi được xác định, theo cách định nghĩa và cho các mục đích được xác định như sau:

 • Việc thu thập và xử lý tập hợp các dữ liệu cơ bản trong mục 14 của Đạo luật Telemedia Đức và dữ liệu sử dụng trong phần 15 của Luật Telemedia Đức cũng như các dữ liệu nội dung.
 • Ngoài ra, sẽ có các hoạt động thu thập và xử lý các dữ liệu liên quan đến nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan.
 • Việc thu thập và xử lý dữ liệu chỉ được thực hiện trên những dữ liệu mà Người trả lời cung cấp cho Spectos thông qua Feedbackstr.
 • Việc thu thập dữ liệu đảm bảo các cuộc khảo sát thực hiện bởi khách hàng có thể được đánh giá và làm rõ hơn nhằm thực hiện tốt các chương trình nghiên cứu thị trường, chấm điểm, kiểm soát chất lượng để phát triển và duy trì quan hệ khách hàng.

(2) Nếu các nội dung quy định tại khoản (1) trên đây đều được xem xét, các loại dữ liệu sau đây sẽ được xác định trong hoạt động thu thập, xử lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân:

 • Dữ liệu cá nhân chính (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính)
 • Dữ liệu thông tin liên lạc (số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email, địa chỉ web, địa chỉ IP)
 • Lịch sử của khách hàng (tham gia khảo sát, kết quả khảo sát)
 • Kế hoạch và kiểm soát dữ liệu (thời gian truy cập)

(3) Số lượng các mục dữ liệu bị ảnh hưởng bởi việc xử lý các dữ liệu cá nhân trong phạm vi của hợp đồng này bao gồm tất cả người trả lời.

(4) Lãnh Thổ

Việc thu thập, xử lý và sử dụng các dữ liệu diễn ra độc quyền trong lãnh thổ của nước Cộng hòa Liên bang Đức, trong một nước thành viên của Liên minh châu Âu hoặc tại một nước khác là một bên ký kết Hiệp định về Khu vực Kinh tế châu Âu. Bất kỳ việc di dời sang một nước thứ ba / nước ngoài đòi hỏi phải có sự đồng ý trước bằng văn bản của Người dùng và chỉ có thể được thực hiện nếu các yêu cầu cụ thể của phần 4b và 4c của Đạo luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức đã được hoàn thành.

(5) Các biện pháp kỹ thuật và tổ chức

Spectos sẽ theo dõi việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức đặt ra trong giai đoạn đầu của quá trình thực hiện hợp đồng trước khi bắt đầu quá trình xử lý, đặc biệt là liên quan đến thực hiện yêu cầu cụ thể, và trình bày cho Người dùng để xem xét. Trong trường hợp có sự chấp nhận của người dùng, các biện pháp sử dụng tài liệu trở thành cơ sở cho các đơn đặt hàng. Nếu một cuộc kiểm tra được thực hiện bởi Người dùng cho thấy sự cần thiết phải có các điều chỉnh hay đáp ứng liên quan đến các biện pháp mang tính kỹ thuật hay tổ chức, nó phải được thực hiện theo thoả thuận chung.

Các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phải theo kịp các tiến bộ kỹ thuật và những bước phát triển xa hơn. Trong khía cạnh này, Spectos được phép đề xuất các biện pháp thích hợp thay thế. Với điều kiện là các biện pháp được chỉ định không ảnh hưởng đến mức độ an toàn thì đều có thể được thực hiện. Các thay đổi đáng kể phải được ghi nhận. Spectos phải cung cấp các thông số kỹ thuật theo mục 4g đoạn 2 khoản 1 của Luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức cho người dùng khi có yêu cầu.

(6) Sửa chữa, xoá và chặn dữ liệu

Spectos tiến hành sửa, xóa hoặc chặn các dữ liệu được xử lý theo thứ tự phù hợp với hướng dẫn sử dụng. Nếu một đối tượng dữ liệu chuyển trực tiếp đến Spectos để sửa chữa, tẩy xóa, Spectos sẽ chuyển tiếp yêu cầu này cho người dùng ngay lập tức. Việc kiểm tra các yêu cầu là trách nhiệm của người dùng.

(7) Các nhiệm vụ khác

Ngoài việc tuân thủ các quy định của hợp đồng này, Spectos đảm trách các nhiệm vụ sau đây theo mục 11 khoản 4 Luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức:

(a) Bổ nhiệm bằng văn bản – theo quy định của pháp luật – người có chức trách trong việc bảo vệ dữ liệu có thể thực hiện các hoạt động của mình theo mục 4f và 4g của Đạo luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức. Spectos phải cung cấp cho người dùng các thông tin liên lạc để người này có thể liên lạc trực tiếp.

(b) Bảo đảm tính bí mật của dữ liệu theo mục 5 của Đạo luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức. Tất cả những người được phép truy cập vào dữ liệu cá nhân của người sử dụng phải có nghĩa vụ tuân thủ các dữ liệu bí mật và được hướng dẫn về nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cụ thể phát sinh từ yêu cầu này cũng như liên quan đến bất kỳ chỉ thị hiện có hoặc theo các mục đích hạn chế.

(c) Thực hiện và tuân thủ tất cả các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết cho yêu cầu này theo mục 9 của Luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức.

(d) Ngay lập tức thông báo cho người dùng về bất kỳ hoạt động kiểm soát và các biện pháp thực hiện bởi các cơ quan giám sát theo mục 38 của Đạo luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức. Điều này cũng áp dụng nếu một cơ quan có thẩm quyền theo mục 43 và 44 của Luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức được thành lập tại Spectos.

(e) Spectos  triển khai giám sát các yêu cầu bằng các phương tiện kiểm tra thường xuyên về việc thực hiện hoặc hoàn thiện hợp đồng, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định và các biện pháp và thực hiện bất kỳ thay đổi nào cần thiết để thực hiện các yêu cầu đó.

(f) Đảm bảo truy xuất nguồn gốc cho người dùng tuân thủ các biện pháp kỹ thuật và tổ chức được thực hiện. Ở khía cạnh này, Spectos cũng có thể nộp chứng thực hoặc báo cáo thực hiện bởi các cơ quan độc lập (ví dụ như Kiểm toán viên công cộng / Wirtschaftsprufer, kiểm toán nội bộ, một cơ quan chức năng về bảo vệ dữ liệu, ban an ninh CNTT) hoặc cấp giấy chứng nhận phù hợp thông đơn vị kiểm soát an ninh CNTT (ví dụ, bảo mật CNTT cơ bản phù hợp với các tiêu chuẩn của cục liên bang Đức đối với an ninh / BSI -.. Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik).

(8) Hợp đồng phụ

Nếu việc xử lý hoặc sử dụng các dữ liệu cá nhân của người dùng đòi hỏi sự cần thiết của các hợp đồng phụ, điều này sẽ phải tuân theo theo các điều kiện sau:

 • Việc sử dụng nhà thầu phụ chỉ được phép về cơ bản khi có sự đồng ý của người dùng bằng văn bản. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản này, Spectos có thể, bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn bắt buộc về mặt pháp lý, thuê các công ty trực thuộc Tập đoàn để thực hiện hợp đồng bằng cách bảo đảm nghĩa vụ như được mô tả trong đoạn [7] liên quan đến việc giám sát các đơn đặt hàng cũng như nhà thầu trong từng trường hợp cụ thể, miễn là nó đã thông báo cho người dùng trước khi bắt đầu xử lý hoặc sử dụng.
 • Spectos sẽ thiết kế các thỏa thuận hợp đồng với (các) nhà thầu phụ bằng một cách phù hợp với  các quy định bảo vệ dữ liệu trong mối quan hệ hợp đồng giữa Người dùng và Spectos.
 • Nếu nhà thầu phụ được lựa chọn, người dùng phải được cấp quyền kiểm soát và quyền kiểm tra các nhà thầu phụ theo Thỏa thuận này và theo mục 11 của Luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức kết hợp với Phụ lục 06 của phần 9 của Đạo luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức. Điều này cũng bao gồm quyền người dùng được sở hữu thông tin, dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ Spectos liên quan đến các nội dung thiết yếu của hợp đồng và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến bảo vệ dữ liệu trong các mối quan hệ giữa nhà thầu phụ, nếu cần, thông qua các tài liệu hợp đồng có liên quan.

Khi Spectos sử dụng dịch vụ của bên thứ Ba như một phần bổ sung để hỗ trợ việc thực hiện các đơn đặt hàng sẽ không được coi là dịch vụ hợp đồng phụ. Điều này bao gồm, ví dụ, dịch vụ viễn thông, bảo trì và dịch vụ người dùng, kiểm toán viên hoặc các thiết bị lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu của người dùng, Spectos bắt buộc phải tham gia vào thỏa thuận hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật cũng như các biện pháp kiểm soát.

(9) Người dùng có quyền thực hiện giám sát các yêu cầu này theo quy định tại số 6 của Phụ lục kèm theo phần 9 của Luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức với sự tham vấn của Spectos, hoặc trong trường hợp đặc biệt để có các yêu cầu này được thực hiện bởi các kiểm toán viên được chỉ định. Người dùng có quyền lấy mẫu ngẫu nhiên theo một quy tắc đã được thông báo, để đảm bảo rằng Spectos, trong hoạt động kinh doanh của mình, phù hợp với Hiệp định này. Spectos cam kết sẽ cung cấp, theo yêu cầu của người dùng, tất cả các thông tin cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ của mình đối với sự giám sát của các đơn đặt hàng và đưa ra những bằng chứng tương ứng để kiểm tra.

(10) Đối với nghĩa vụ kiểm soát người dùng theo mục 11 khoản 2 điều 4 của Luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức, trước khi bắt đầu quá trình xử lý dữ liệu và trong suốt thời hạn của hợp đồng, Spectos phải đảm bảo rằng người dùng có thể tuân thủ các biện pháp kỹ thuật. Với mục đích này, Spectos phải cung cấp bằng chứng cho người dùng khi có yêu cầu rằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức đã được thực hiện căn cứ theo mục 9 của Luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức. Các bằng chứng về việc thực hiện những biện pháp này, mà không liên quan đến trình tự cụ thể chỉ có thể được trình bày dưới dạng giấy tờ công chứng hoặc báo cáo bởi các cơ quan độc lập (ví dụ, Kiểm toán viên công cộng / Wirtschaftsprufer, kiểm toán nội bộ, bảo vệ dữ liệu ủy viên, bộ phận an ninh CNTT) hoặc cấp giấy chứng nhận phù hợp  của cơ quan chức trách về bảo mật CNTT hoặc đơn vị kiểm soát an ninh CNTT  (ví dụ, an ninh CNTT phù hợp với các tiêu chuẩn của cục liên bang Đức về an ninh thông tin / BSI).

(11) Trong mọi trường hợp, Spectos phải báo cáo cho người dùng trong trường hợp Spectos hoặc nhân viên của Spectos đã vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng hoặc các nguyên tắc quy định trong hợp đồng.

(12) Spectos ý thức được rằng nghĩa vụ thông tin có thể tồn tại theo mục 42a của Luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức trong trường hợp của các thất lạc/ mất mát, chuyển nhượng /truyền tải trái pháp luật hoặc mua lại trái phép các dữ liệu cá nhân. Vì lý do đó, những sự việc này phải được báo cáo cho người dùng ngay lập tức và không xem xét các nguyên nhân. Điều này cũng được áp dụng trong trường hợp quá trình hoạt động bị gián đoạn, bị nghi ngờ vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc các vi phạm khác trong việc xử lý các dữ liệu cá nhân của người dùng. Tham khảo ý kiến ​​với người dùng, Spectos phải có biện pháp thích hợp để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cũng như để giảm thiểu bất kỳ hậu quả bất lợi nào có thể xảy ra cho các đối tượng dữ liệu. Nếu người dùng bị ảnh hưởng bởi các nghĩa vụ theo mục 42a của Luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức, Spectos phải có nghĩa vụ hỗ trợ.

(13) Các bên đều đồng thuận rằng dữ liệu được xử lý độc quyền trong khuôn khổ các thoả thuận theo quy định và hướng dẫn của người dùng theo mục 11 đoạn 3 khoản 1 của Luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức. Trong phạm vi của bản mô tả yêu cầu được ghi trong Thỏa thuận này, quyền phát hành các hướng dẫn dành cho người dùng về các loại, phạm vi và quy trình xử lý dữ liệu và quyền này có thể được đưa vào điều kiện cụ thể với việc ban hành các hướng dẫn cá nhân. Sửa đổi của các chủ thể của quá trình xử lý và thay đổi thủ tục phải được cùng nhau thoả thuận và ghi chép lại. Spectos có thể cung cấp cho các bên thứ ba hoặc các đối tượng dữ liệu chỉ khi có sự cho phép bằng văn bản của người dùng.

(14) Người dùng phải ban hành tất cả các hướng dẫn bằng văn bản hoặc bằng email (dưới dạng văn bản). Spectos không được sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác và, trên tất cả, không có thẩm quyền để chuyển dữ liệu cho các bên thứ ba. Bản sao không được thực hiện mà không có sự thông báo cho người dùng. Các bản sao lưu là cần thiết cho việc bảo vệ quy trình xử lý dữ liệu cũng như các dữ liệu cần thiết liên quan đến các nghĩa vụ theo luật định để giữ và lưu giữ hồ sơ đại diện cho trường hợp ngoại lệ từ quy định này.

(15) Spectos có nghĩa vụ phải thông báo cho người dùng ngay lập tức theo mục 11 đoạn 3 khoản 2 của Luật Bảo vệ dữ liệu liên bang Đức nếu và khi Spectos có ý kiến ​​rằng một chỉ thị do các thành viên đưa ra đã vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu theo luật định. Spectos có quyền đình chỉ việc thi hành các chỉ thị đó cho đến khi đã được xác nhận hoặc sửa đổi bởi nhân viên có trách nhiệm với người dùng đó.

(16) Thỏa thuận khi các công việc trong hợp đồng được hoàn thành hoặc nếu được yêu cầu trước đó bởi người dùng, Spectos phải bàn giao cho người dùng tất cả các tài liệu có được, tất cả các kết quả được tạo ra từ quá trình xử lý và sử dụng cũng như tất cả các dữ liệu được lưu trữ được kết nối với quan hệ hợp đồng, hoặc xóa các tài liệu phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu sau khi có sự đồng ý bằng văn bản. Điều tương tự cũng áp dụng cho các tài liệu thử nghiệm và tư liệu vụn khác. Các bản ghi chéo về việc xoá bỏ này phải được gửi cho người dùng khi có yêu cầu.

(17) Spectos được phép giữ lại bất kỳ tài liệu phục vụ mục đích cung cấp bằng chứng cho việc xử lý dữ liệu đúng theo thứ tự / hợp đồng ngoài kết thúc hợp đồng, tùy thuộc vào thời gian lưu trữ tương ứng. Sau khi hoàn thành hợp đồng, Spectos có thể đưa nó ra cho người dùng cho các mục đích bãi miễn trách nhiệm hợp đồng.

 

§ 13 Thời hạn hiệu lực và chấm dứt hợp đồng

(1) Nếu không có giới hạn thời gian được đặt ra theo đề nghị dịch vụ của Spectos cho người dùng, hiệu lực hợp đồng sẽ kéo dài vô hạn và có thể được chấm dứt bởi các Bên theo thông báo vào trước cuối tháng. Nếu người sử dụng chấm dứt hợp đồng, người sử dụng không có quyền hoàn trả mọi khoản tiền đó đã được thanh toán.

(2) Các dịch vụ bổ sung đều có khoảng thời gian hiệu lực cố định đã được thống nhất nhất trí bằng hợp đồng và do đó không cần tiến hành chấm dứt.

(3) Các Bên được ủy quyền chấm dứt hợp đồng với lý do chính đáng mà không cần tuân theo các hạn định về thời gian thông báo. Một lý do chính đáng đối với Spectos là khi có sự vi phạm lặp đi lặp lại của các nghĩa vụ tố tụng trong phần 4 và 8.

(4) Nếu hợp đồng ở phía người dùng được kết luận liên quan đến nhiều người, Spectos có quyền chấm dứt hợp đồng khi các trường hợp phát sinh đề cập cụ thể đến nhân sự của một bên ký kết hợp đồng.

(5) Việc chấm dứt cho lý do chính đáng phải được khai báo với thời hạn báo trước là 2 tuần. Tất cả các bên phải được thông báo dưới dạng văn bản.

(6) Trong trường hợp chấm dứt vì lý do chính đáng, Spectos được quyền chặn truy cập của người dùng ngay lập tức. Tất cả các dữ liệu khảo sát có thể bị xóa vĩnh viễn một tuần sau khi chấm dứt thỏa thuận.

 

§ 14 Trách nhiệm pháp lý

(1) Nếu không xung đột với các tiêu chí khác đã được quy định trong các ĐKĐKC, các bên chịu trách nhiệm về các hành vi cố ý hay bất cẩn tự gây nên. Đối với các hành vi ảnh hưởng tới mạng sống, sức khỏe, thân thể của người khác, các bên sẽ chịu trách nhiệm pháp lý ngay cả với sự bất cẩn đơn thuần nhất.

(2) Người dùng phải bồi thường Spectos trên tất cả các tranh chấp và các chi phí liên quan và khiếu nại của bên thứ ba, nếu việc đó chống lại Spectos dựa trên một sự vi phạm các quyền và trách nhiệm của người dùng. Đặc biệt, Người dùng phải bồi thường cho Spectos trên các khiếu nại của bên thứ ba chống lại Spectos khi một bên thứ ba vi phạm các quy định pháp luật điều chỉnh cạnh tranh, quyền sở hữu, quyền nhãn hiệu và / hoặc quyền bảo vệ dữ liệu. Nếu các bên thứ ba tuyên bố chống lại Spectos vì  Người dùng vi phạm pháp luật được mô tả trong đoạn này, người dùng cũng phải chịu chi phí cho việc bảo vệ pháp lý cần thiết bởi Spectos bao gồm tất cả các lệ phí tòa án và luật sư với các mức phí được quy định bởi pháp luật. Người dùng cũng sẽ phải chịu tất cả các chi phí khác phát sinh từ việc vi phạm, đặc biệt là chi phí cho việc loại bỏ các hành vi phạm tội. Trong trường hợp có khiếu nại, Người dùng có nghĩa vụ phải cung cấp ngay lập tức Spectos tất cả các thông tin cần thiết cho việc xem xét đơn kiện và hay quá trình bào chữa, một cách thành thật và đầy đủ. Điều này cũng áp dụng nếu vi phạm cam kết dựa trên cái sai sót cơ bản. Bất kỳ tuyên bố thêm bởi Spectos vẫn không bị ảnh hưởng.

(3) Spectos không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mối quan hệ kinh doanh tạo ra giữa các người dùng và các bên thứ ba thông qua Feedbackstr. Điều này cũng áp dụng đối với việc thực hiện hợp đồng hay bảo hành cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc ghi chú tín dụng / chứng từ / phiếu giảm giá cung cấp cho các bên thứ ba thông qua Feedbackstr.

 

§ 15 Bảo mật / không tiết lộ

Các bên cùng cam kết giữ bí mật đối với bên thứ ba liên quan đến tất cả các quy trình kinh doanh mà họ có thể được biết trong quá trình hợp tác, cụ thể là liên quan đến bí mật kinh doanh và bí mật của công ty. Nghĩa vụ bảo mật này tiếp tục ngay cả sau khi hợp đồng đã được hoàn thành. Nếu thỏa thuận bí mật khác tồn tại giữa các Bên, các quy định của BĐKĐK bổ sung được áp dụng.

 

§ 16 Vị trí thẩm quyền, lựa chọn pháp luật, nơi thực hiện.

(1) Địa điểm thực hiện là Dresden.

(2) Các tòa án thẩm quyền độc lập cho tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng – phạm vi cho phép của pháp luật – là Dresden.

(3) Tất cả các hợp đồng phải tuân theo luật pháp của Đức với các bên tham gia của Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế.

 

§ 17 Quy định khác

(1) Tất cả các thỏa thuận đạt được giữa các bên liên quan đến việc sử dụng các Feedbackstr được chứa trong các BĐKĐK, các mô tả của các dịch vụ trong phạm vi thỏa thuận sử dụng, và trong dịch vụ được thực hiện bởi Spectos. Ngoài ra không có thoả thuận bổ sung và cam kết nào khác.

(2) Nếu một điều khoản của Thỏa thuận này được hoặc trở nên không hiệu quả hoặc không thể thực thi, hiệu lực của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng từ đó. Thay vì các giám sát không hiệu quả, một hoạt động giám sát sẽ được áp dụng, trong phạm vi của những gì có thể, đạt gần nhất đến những gì các bên muốn, có cân nhắc đến các tiêu chí về kinh tế. Điều tương tự cũng được áp dụng trong trường hợp việc sửa đổi trên Thỏa thuận này trở nên cần thiết. Mục 139 của Bộ luật Dân sự Đức (BGB – Bürgerliches Gesetzbuch) sẽ không áp dụng.

 

Ngày ban hành:  11.9.2015