Chính sách Bãi huỷ

Người tiêu dùng được quy định trong mục 13 của Bộ luật Dân sự Đức (BGB) được hưởng các Quyền Bãi Hủy sau đây:

Bạn có thể bãi hủy hợp đồng của mình trong vòng 14 ngày dưới dạng văn bản (ví dụ như thư, fax hoặc email) mà không cần cung cấp lý do. Thời gian bãi hủy bắt đầu từ sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản, nhưng không được trước khi ký kết hợp đồng và không được thực hiện trước khi hai bên thống nhất về nghĩa vụ thông tin căn cứ vào Điều 246 Mục 2 kết hợp với mục 1 khoản 1 và khoản 2 của Bộ hành xử Bộ luật dân sự Đức (EGBGB). Để đáp ứng hạn chót về việc bãi hủy, các thủ tục phải được nộp kịp thời và đầy đủ. Thông báo bãi hủy phải được gửi cho:

Spectos GmbH
Theaterstr. 6
01067 Dresden
Germany

info@spectos.com

Ảnh hưởng của việc Bãi hủy

Trong trường hợp bãi hủy hợp lệ, các dịch vụ đã nhận phải được trả lại và bất kỳ khoản tiền công hay lợi nhuận thu được từ dịch vụ này (lãi) cũng phải được trả lại. Nếu bạn không thể trả tất cả hoặc một phần dịch vụ đã nhận được hoặc khoản tiền công (lợi ích thu được từ việc sử dụng) hoặc có thể cung cấp tiền bồi thường hoặc chỉ trả lại hàng hóa trong trạng thái đã bị sử dụng, bạn sẽ có nghĩa vụ phải bồi thường cho chúng tôi. Điều này có nghĩa là bạn vẫn phải đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng cho đến lúc việc bãi hủy được diễn ra. Cam kết thanh toán các khoản bồi khoản phải được điền trong thời hạn 30 ngày. Quá trình này sẽ bắt đầu với bạn từ khi bạn gửi tuyên bố bãi hủy, và với chúng tôi là từ khi nhận được tuyên bố này từ bạn.

Chú thích Đặc biệt

Quyền được bãi hủy của bạn có thể hết hạn sớm nếu, theo yêu cầu rõ ràng của bạn, hợp đồng đã được thực hiện đầy đủ bởi cả hai bên trước khi bạn thực hiện quyền bãi hủy của mình.

Kết thúc Hướng dẫn Bãi Hủy Hợp đồng